انواع پیام ها

متون، رنگ ها، آیکون ها، تصاویر و هرچیزی که درون صفحات می بینید قابل تغییر هستند.

یک پیام خطا

یک پیام موفقیت آمیز

یک پیام اطلاع رسانی

یک پیام هشدار

جستجو کنید